UCB: Jaarlijks financieel verslag 2010 - een jaar van sterke resultaten | UCB
UCB's Global Corporate Website

This section is intended for media and financial analysts

UCB: Jaarlijks financieel verslag 2010 - een jaar van sterke resultaten


• In 2010 werden meer dan 203.000 patiënten – bijna een verdubbeling tegenover 2009 – behandeld met nieuwe kernproducten van UCB in meer dan 27 landen over de hele wereld.
• De totale opbrengsten stegen met 3% tot EUR 3 218 miljoen dankzij de groei van Cimzia®, Vimpat® en Neupro®, in combinatie met de sterke prestatie geleverd door de vaste productenportefeuille, met inbegrip van Keppra®.
• Sterke onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) van EUR 731 miljoen (+5%). De kernwinst per aandeel steeg van EUR 1,74 in 2009 naar EUR 1,99 in 2010.
• De nettowinst daalde naar EUR 103 miljoen, een weerspiegeling van een sterk operationeel resultaat, hogere niet-geldelijke, eenmalige afschrijvingen en waardeverminderingskosten als gevolg van de waardeverminderingstests aan het einde van het jaar, gedeeltelijk geneutraliseerd door eenmalige inkomstenbelastingen. De aangepaste nettowinst steeg met 6% tot EUR 239 miljoen.
• De Raad van Bestuur van UCB beveelt een brutodividend aan van EUR 0,98 per aandeel (+ 2%).
• Versterkte pijplijn en voortzetting van zeven projecten in fase 3 en zes projecten in fase 2 voor het centraal zenuwstelsel (CZS) en immunologie.
• Vooruitzichten voor 2011: de totale opbrengsten zullen tussen EUR 3,0 en EUR 3,1 miljard uitkomen; de recurrente EBITDA zal naar verwachting schommelen tussen EUR 650 en EUR 680 miljoen; er wordt een kernwinst van ongeveer EUR 1,60 tot EUR 1,70 per aandeel verwacht.

Brussel (België), 2 maart 2011 – 7:00 u. (MET) – gereguleerde informatie – UCB maakte vandaag zijn geconsolideerde jaarlijkse financiële resultaten voor 2010 bekend: 2010 was opnieuw een jaar van sterke prestaties en resultaten. De nieuwe geneesmiddelen Cimzia®, Vimpat® en Neupro® kennen een sterke groei –met meer dan EUR 400 miljoen aan netto-omzet in 2010- en alle nieuwe producten in ontwikkeling bereikten tijdig hun klinische mijlpalen. Niet alleen maakte het bedrijf vorderingen met alle projecten in de laatste fase van de pijplijn, maar het breidde zijn pijplijn ook uit met producten in de vroege fase van ontwikkeling dankzij de prestatie van de afdeling UCB NewMedicines. Er werd ook enorm veel vooruitgang geboekt op het gebied van innovatie en efficiëntie, met nieuwe strategische allianties en een geoptimaliseerd productienetwerk. Op die manier is UCB erin geslaagd om zijn sterke basis voor duurzame groei in de toekomst te verzekeren.

Roch Doliveux - CEO_2
"Na het jaar 2010 met sterke resultaten, heeft UCB nu de laatste fase bereikt om een patiëntgerichte wereldwijde biofarmaceutische leider te worden en dit dankzij de intense groei van onze nieuwe producten en een veelbelovende pijplijn. De sterke groei van Cimzia®, Vimpat® en Neupro® zal in grote mate – maar niet volledig – de gevolgen kunnen goedmaken van de laatste golf van belangrijke octrooien die in 2011 zullen verstrijken", zei Roch Doliveux, CEO van UCB. “Na 2011 worden er voor meer dan tien jaar geen belangrijke octrooien meer verwacht die moeten verstrijken. Op die manier kunnen dan Cimzia®, Vimpat® en Neupro® de groei van UCB ondersteunen terwijl de nieuwe producten in de pijplijn de groei gaan opdrijven.” Roch Doliveux over de financiële resultaten 2010

Overzicht van bedrijfsresultaten voor 2010
De opbrengsten zijn in 2010 met 3% gestegen tot EUR 3 218 miljoen. De netto-omzet steeg tot EUR 2 786 miljoen of 4% hoger dan 2009 dankzij de sterke prestaties van de drie kernproducten Cimzia®, Vimpat® en Neupro®, een sterke verkoop van Keppra® in Europa, evenals van venlafaxine XR in Noord-Amerika, gedeeltelijk gecompenseerd door de generische concurrentie voor de portefeuille van mature producten.

De kernproducten Cimzia®, Vimpat® and Neupro® leverden duurzame groei met gezamenlijke verkoopcijfers van EUR 413 miljoen tijdens het eerste volledige jaar van verkoop zowel in de VS als Europa en met nog verschillende geplande
lanceringen in 2011.

Cimzia® (certolizumab pegol), tegen de ziekte van Crohn (CD) en reumatoïde artritis (RA), boekte een netto-omzet van EUR 198 miljoen (+163%). De introductie van Cimzia® gaat door, met nu meer dan 22 000 behandelde patiënten wereldwijd. Het nieuwe epilepsiemedicijn Vimpat® (lacosamide) kende een goede start en bereikte een netto-omzet van EUR 133 miljoen (+190%) en meer dan 108 000 patiënten die het middel gebruiken. Neupro® (rotigotine), de patch voor Parkinson en RLS, tekende een 34% hogere netto-omzet op van 82 miljoen EUR met meer dan 73 000 patiënten die met het medicijn behandeld worden.

Het epilepsiemedicijn Keppra® (levetiracetam) behaalde een netto-omzet van EUR 942 miljoen (waarvan EUR 83 miljoen voor Keppra® XR in de VS), wat 3% hoger is dan vorig jaar, door enerzijds verdere erosie na het verstrijken van het octrooi in Noord-Amerika en anderzijds blijvend marktleiderschap op de Europese markt en in "overige markten". Zyrtec® (cetirizine), tegen allergie, zag zijn netto-omzet met 15% dalen tot EUR 229 miljoen als gevolg van de verkoop aan GSK van niet-strategische kleinere markten tijdens het eerste kwartaal van 2009. De Europese verkoop bleef stabiel, terwijl de Japanse verkoop met 12% daalde. Xyzal® (levocetirizine), tegen allergie, noteerde een netto-omzet van EUR 115 miljoen (-13%), doordat er generische concurrentie kwam op de Europese markt. Tussionex™ (hydrocodonpolistirex en chlorfeniraminepolistirex) behaalde een netto-omzet van EUR 80 miljoen (-46%) na een verschuiving van de markt naar middelen op basis van codeïne gecombineerd met een zwak hoest- en verkoudhedenseizoen in de VS en generische concurrentie sinds oktober 2010.

De royalty-inkomsten en -vergoedingen bedroegen EUR 220 miljoen, een daling met 3%. Het aflopen van de ‘winteroctrooien’ midden 2010 leidde tot een daling van 16% in de royalty’s op intellectuele eigendom in biotechnologie, maar werd gecompenseerd door een stijging met 28% van de royalty’s die Pfizer betaalt voor Toviaz® (fesoterodine).

De overige opbrengsten voor 2010 bedroegen EUR 212 miljoen, een stijging met 3%. De omzet uit contractproductie steeg met 8% tot EUR 101 miljoen als gevolg van de overeenkomsten met GSK, aangekondigd in 2009. De winstdeling met sanofi-aventis voor Xyzal® in de VS was goed voor EUR 28 miljoen, een daling van 41%. Sinds 1 maart 2010 staat sanofi-aventis VS volledig in voor de commercialisering van Xyzal®. UCB blijft een percentage van de winst op Xyzal® ontvangen, zij het minder dan vroeger en de algemene winst wordt beïnvloed door generische concurrentie.
Het brutobedrijfsresultaat van EUR 2 165 miljoen is 4% hoger dan 2009 ten gevolge van de stijging in de netto-omzet die de hogere royalty’s van nieuw gelanceerde medicijnen en afschrijvingen van deze geneesmiddelen meer dan compenseerde.

De bedrijfskosten bedroegen EUR 1 698 miljoen in 2010 (+4%), door hogere marketing- en verkoopkosten gedreven door hogere lanceringsuitgaven voor Cimzia®, Vimpat® en Neupro® en hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten gedreven door de vorderingen in de late pijplijn en de start van klinische ontwikkelingsprogramma’s. Algemene en administratiekosten stegen met 3%.

De recurrente EBITDA is met 5% gestegen tot EUR 731 miljoen, door de stijging van de opbrengsten en de brutowinst, gecompenseerd door lanceringskosten voor de kernproducten en de start van klinische ontwikkelingsprogramma’s.
De niet - recurrente lasten bedroegen in totaal EUR 263 miljoen, inclusief de EUR 223 miljoen waardevermindering door Toviaz®, Mylotarg® en de verkoop van de productiebedrijven aan Aesica. Dit bedrag bevat ook verminderingen die te maken hebben met het U.S. Department of Justice: sinds 2008, zoals al aangekondigd, heeft UCB samengewerkt met het United States Department of Justice in een onderzoek naar de marketing van Keppra®. Onlangs heeft UCB een principes akkoord gesloten met de VS en de deelnemende staten om dit onderzoek af te sluiten. UCB zal onder deze overeenkomst schuldig pleiten aan een misdrijf en USD 8,6 miljoen betalen en een dading sluiten van USD 25,8 miljoen te vermeerderen met een geringe interest. UCB blijft verder werken met de overheid om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. De elementen die het voorwerp waren van dit onderzoek gebeurden meer dan zes jaar geleden. Sindsdien heeft UCB een compliance program opgestart dat steeds verder ontwikkelt. UCB’s compliance program weerspiegelt de inzet van het bedrijf voor de hoogste waarden van corporate gedrag.

De financiële nettolasten bedroegen EUR 185 miljoen, een stijging met EUR 23 miljoen als gevolg van hogere rentevoeten, vergoedingen en de éénmalige intrekking van de optie voor contante betaling in verband met de openstaande converteerbare obligaties in februari 2010 en de beëindiging van hedge accounting op rentevoet derivaten.

Het gemiddelde belastingtarief op recurrente activiteiten bedraagt 23% in 2010, tegenover 29% in dezelfde periode vorig jaar. Het verschil is voornamelijk te wijten aan verminderde inkomsten in hoge belastingsjurisdicties. De niet-recurrente elementen omvatten EUR 81 miljoen aan eenmalige belastingstegoeden die voornamelijk afkomstig zijn van het positieve resultaat van belastingsvorderingen, de omkeer van bepaalde belastingsprovisies ten gevolgen van de verstrijking van het statuut van beperktheid, aanpassing van provisies en de herkenning van vroegere niet herkende uitgestelde belastingsvorderingen.

Balans en kasstroomoverzicht
Per 31 december 2010 bedroeg het totaal van de passiva en het eigen vermogen van UCB EUR 8 969 miljoen. Het totale eigen vermogen steeg tussen 31 december 2009 en 31 december 2010 met EUR 175 miljoen tot EUR 4 592 miljoen, en vertegenwoordigt 51% van het balanstotaal. De netto schuld van de vennootschap daalde met EUR 227 miljoen tot EUR 1 525 miljoen tegenover december 2009.

De cashflow uit operationele activiteiten steeg tot EUR 506 miljoen, als gevolg van sterke operationele prestaties, een belangrijke daling in de handelsvorderingen door incasso’s, hogere schulden tegenover leveranciers en handelskredieten, maar ook van betalingen in verband met de herstructureringsprogramma’s.

De uitgaande kasstroom van EUR 63 miljoen investeringsactiviteiten is het resultaat van uitgaven voor materiële en immateriële activa, de aankoop van bijkomende Wilex AG-aandelen tot 18,05% aandelen en een investering van 19,06% aandelen in Synosia Therapeutics Holding AG, gecompenseerd door de inkomsten van afstotingen van kleinere zaken. De cashflow uit financieringsactiviteiten had een uitgaande kasstroom van EUR 440 miljoen komende van het voor 2009 gedeclareerde dividend en de terugbetaling van de groeps kortetermijnschulden.

Dividend
Geheel in overeenstemming met het stabiele dividendbeleid van UCB, waarbij het langetermijnpotentieel van UCB in overweging wordt genomen, beveelt de Raad van Bestuur een brutodividend aan van EUR 0,98 per aandeel (nettodividend van EUR 0,735 per aandeel, +2%).

R&D update centraal zenuwstelsel (CZS)
In september 2010 lanceerden UCB Japan en Otsuka Pharmaceutical met succes levetiracetam in Japan onder de merknaam E Keppra® als aanvullende therapie voor aanvallen met partieel begin bij volwassen epilepsiepatiënten.
In december 2010 startte een nieuwe fase-3-studie van brivaracetam als aanvullende therapie in de behandeling van aanvallen met partieel begin bij volwassen epilepsiepatiënten. De eerste resultaten worden in de eerste helft van 2013 verwacht.

Eind 2010 startte UCB een klinische fase-3-studie in heel Europa om de efficiëntie en veiligheid van Vimpat® als monotherapie bij volwassen patiënten te beoordelen. De eerste resultaten worden tegen het einde van 2014 verwacht. De eerste positieve resultaten van het pediatrische fase-2-onderzoeksprogramma voor Vimpat® als aanvullende therapie bij kinderen zijn gemeld. Het programma voor het klinische fase-2-onderzoek van Vimpat® (lacosamide) als aanvullende therapie bij primaire algemene tonisch-klonische aanvallen (PGTCS) begon in het tweede kwartaal van 2010 en de eerste resultaten worden verwacht in de tweede helft van 2011. Bovendien verwierf UCB in december 2010 rechten voor Japan en zo de wereldwijde rechten voor de ontwikkeling en marketing.

Het fase-1-programma voor UCB2892, een H3-antagonist met een potentieel voor cognitieve stoornissen, is door UCB beëindigd omdat tests een ongunstig risico-batenprofiel voor dit kandidaat-geneesmiddel aantoonden.

UCB0942, een nieuw kandidaat-geneesmiddel met een innovatief werkingsmechanisme, pre- en postsynaptische inhibitie (PPSI), werd ontwikkeld voor de behandeling van refractaire epilepsie. In december 2010 werden fase-1-studies opgestart.

R&D update immunologie
Twee klinische studies met Cimzia® (certolizumab pegol) voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA) in Japan werden eerder dan gepland positief afgerond en beide onderzoeken beantwoordden aan de vooropgestelde doelstellingen. De indiening van een aanvraag voor goedkeuring tot registratie bij de Japanse overheden wordt voorbereid in samenwerking met Otsuka Pharmaceutical.

In december 2010 startte de inschrijving voor het fase-3-programma (EMBODY™ 1 en EMBODY™ 2) voor epratuzumab bij patiënten met matige tot ernstige systemische lupus erythematosus (SLE). Er moeten ongeveer 780 toevallig verdeelde patiënten voor elke studie worden gerekruteerd. De eerste resultaten worden in de eerste helft van 2014 verwacht.

CDP7851 (‘sclerostineantilichaam’, ook bekend als AMG 785), een nieuwe anabolische therapie voor botmassaverlies, zit momenteel in de fase-2-ontwikkeling voor postmenopauzale osteoporose (PMO) en de genezing van breuken. De eerste resultaten van beide studies worden respectievelijk verwacht aan het einde van het tweede kwartaal van 2011 en 2012.
Het fase-2b-programma ontwikkeld voor olokizumab (anti-IL 6) voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis (RA) startte eerder dan voorzien, namelijk eind 2010. De eerste resultaten worden in het derde kwartaal van 2012 verwacht.

In april 2010 kwam er een nieuwe verbinding in de ontwikkelingsfase 1: CDP7657, een gehumaniseerd anti-CD40L-fragment van een antilichaam dat potentieel heeft tegen systemische lupus erythematosus (SLE).

UCB heeft een samenwerkingsovereenkomst voor innovatief onderzoek afgesloten met de Harvard-universiteit. UCB brengt zijn expertise op het gebied van het genereren van antilichamen en farmacochemie in en stelt maximaal USD 6 miljoen, gespreid over twee jaar, ter beschikking voor het financieren van specifieke innovatieve onderzoeksprojecten geleid door wetenschappers van Harvard. De innovatieve samenwerking focust op het centraal zenuwstelsel (CZS) en immunologie, twee belangrijke onderzoeksdomeinen voor UCB.

Vooruitzichten voor 2011
In 2011 zullen de resultaten van UCB ondersteund worden door de voortgaande intense groei van Cimzia®, Vimpat® en Neupro® wat voor een groot deel – maar niet volledig- de impact van het verstrijken van de overblijvende octrooien zal opvangen. Vanaf 2012 zou een periode van meer dan tien jaar moeten aanbreken waarin geen belangrijke octrooien meer zullen verstrijken, wat een stevige basis zal vormen voor de aanhoudende groei van UCB.

De opbrengsten voor 2011 zullen naar verwachting tussen de EUR 3,0 en EUR 3,1 miljard bedragen, als gevolg van de generische concurrentie voor Keppra® in de EU en de volledige generische concurrentie op jaarbasis voor VS-producten, evenals de verdere erosie van onze mature producten, gedeeltelijk gecompenseerd door de prestatie van de nieuw gelanceerde producten.

In 2011 zal de recurrente EBITDA naar verwachting schommelen tussen EUR 650 en EUR 680 miljoen. De kern-WPA zal ongeveer EUR 1,60 tot EUR 1,70 per aandeel bedragen.

Volledig jaar 2010 – Financiële hoogtepunten
Het volledige financiële verslag met de geconsolideerde resultaten bevindt zich aan de rechterzijde

Actueel

Verschil

Miljoen euro

2010

2009

Actuele
wisselkoersen

Opbrengsten

3 218

3 116

3%

Netto-omzet

2 786

2 683

4%

Royalty-inkomsten en vergoedingen

220

227

-3%

Overige opbrengsten

212

206

3%

Brutowinst

2 165

2 091

3%

Marketing- en verkoopkosten

-797

-781

2%

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

-705

-674

5%

Algemene en administratiekosten

-194

-189

3%

Overige bedrijfsbaten en –lasten (-)

-2

6

Recurrente EBIT (REBIT)

467

453

3%

Niet-recurrente baten/lasten (-)

-263

384

n.s.

EBIT (operationele winst)

204

837

-76%

Netto financiële lasten

Opbrengst uit geassocieerde ondernemingen

-185

0

-162

0

14%

n.s.

Winst vóór winstbelastingen

19

675

-97%

Inkomstenbelastingen(-)/tegoeden

86

-168

n.s.

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

105

507

-79%

Winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-1

7

n.s.

Minderheidsbelangen

-1

-1

Nettowinst (na minderheidsbelangen)

103

513

-80%

Recurrente EBITDA

731

698

5%

Aangepaste nettowinst

239

226

6%

Kapitaalinvesteringen (inclusief immateriële activa)

78

87

-10%

Netto financiële schuld

1 525

1 752

-13%

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

506

295

72%

Aantal aandelen – niet verwaterd

180

180

Winst per aandeel (€ per niet-verwaterd
aandeel)

0,57

2,85

n.s.

Kern-WPA (€ per niet-
verwaterd aandeel)

1,99

1,74

15%


De commissaris heeft een verklaring zonder voorbehoud De commissaris heeft op 1 maart 2011 een verklaring over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 zonder voorbehoud en zonder toelichtende paragraaf uitgebracht en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het bijgevoegd perscommuniqué, zonder materiële afwijkingen overstemt met de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt.

Voor meer informatie
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32.473.864.414 or +32.2.559.92.64,
nancy.nackaerts@ucb.com

Details voor de persconferentie op 2 maart om 09u00 (CET):
www.ucb.com/media-room/events-presentations/2011/2010-full-year-results-Press-Conference
Details voor de analysten en investeerders conference call op 3 maart om 14u00 (CET)/13u00 (GMT)
http://www.ucb.com/investors/calendar/2010

Over UCB
UCB, Brussel, België (
www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met ernstige ziektes van het immuunstysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 500 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2010 een omzet van EUR 3,2 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico’s en onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen zouden kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, wijzigingen in wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn.

Asset Download

Stay up-to-date on the latest news and information from UCB

Subscribe